Toelating leerlingen van andere scholen

Wanneer, voor zover na te gaan, het leerlingen betreft die geen specifieke problematiek met zich mee brengen, zullen na overleg met de school waar de leerlingen vandaan komen, deze leerlingen worden toegelaten, indien daar in de betreffende groep ruimte voor is

 

Als het een leerling betreft die vanwege een bepaalde problematiek niet op de school van herkomst kan blijven, wordt in het team besproken in hoeverre wij in staat zijn deze leerling gedurende de rest van zijn/haar schoolloopbaan bij ons het onderwijs te kunnen bieden wat betreffende leerling nodig heeft.

Bij dit besluit zijn de volgende factoren van zwaarwegend belang:

• Klassengrootte.

• Het aantal leerlingen in de groep dat een gedrags- en/of leerprobleem heeft.

• De groepssamenstelling en –dynamiek.

• De capaciteiten van de leerkracht. Niet iedere leerkracht zal dezelfde problemen in dezelfde mate aankunnen. Iedere leerkracht heeft zijn/haar eigen talenten en een bepaalde draagkracht en daar moet ook rekening mee gehouden worden.

De reden dat wij deze factoren zwaar laten meewegen, is dat wij van mening zijn dat zowel de groep waar de leerling in komt, als de nieuwe leerling zelf recht heeft op een goede schooltijd en goed onderwijs. Op het moment dat wij van mening zijn, dat dit niet gegarandeerd kan worden, is het voor alle partijen niet goed en mogelijk onwenselijk om een leerling toe te laten. Op dit punt wijken wij in feite niet af van ons huidige beleid.

 

De overplaatsing zal altijd in goed overleg plaatsvinden met de school waarvandaan het kind vertrekt.