Vertrouwenstussenpersoon

Veiligheid is een basisbehoefte van iedereen. Bij gebrek aan veiligheid kun je niet

goed functioneren. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op school.

Ondanks dat we als team en schoolbestuur er vanuit gaan dat iedereen op een goede

manier met elkaar omgaat, kan de praktijk anders uitpakken.

Uitgangspunt is dat klachten, problemen en vragen in eerste instantie worden besproken met de persoon die er het meest direct bij betrokken is, hetgeen in de meeste gevallen een leerkracht zal zijn. Lukt het niet om in overleg tot een oplossing te komen, dan is het goed om contact op te nemen met de directie. Komt u er op dat niveau samen niet uit, dan kunt u met het bestuur contact opnemen.

 

Tussentijds staat de weg voor u open om de interne vertrouwenspersoon, Ingrid Kuylenburg, te benaderen. Zij kan u advies geven over de te volgen route en in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon.

Voor het indienen van een formele klacht van algemene aard kunt u terecht bij de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs, waar de school is aangesloten. Het klachtenreglement ligt op school ter inzage.

 

Ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie en (seksueel) geweld

Wat betreft klachten op het gebied van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie en (seksueel) geweld zijn Ingrid Kuylenburg , in haar functie als vertrouwenspersoon, en Debbie Boudewijns aangesteld als aandachtsfunctionarissen. Zij zijn in staat om een ieder die hiermee wordt geconfronteerd bij te staan en te adviseren en hebben hiervoor de juiste scholing gevolgd.

Het is belangrijk om te weten dat sommige vormen van seksuele intimidatie en -geweld volgens de wet strafbaar zijn. Er wordt dan gesproken over een zedenmisdrijf of een strafbaar feit.

Als u bij één van de functionarissen melding maakt van een (redelijk vermoeden van) strafbaar feit (ontucht, aanranding of verkrachting), dan is deze persoon verplicht dit te melden aan het bestuur. Het bestuur is op zijn beurt verplicht hierover de vertrouwensinspecteur van het onderwijs te raadplegen. Als zij beiden vermoeden dat er sprake is van een strafbaar feit, dan is het bestuur verplicht hiervan aangifte te doen bij justitie.

De school beschikt over een Meldcode huiselijk geweld. De aandachtsfunctionarissen zijn belast met het uitvoeren van deze code en de daarin omschreven taken.

 

Externe vertrouwenspersoon

Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken met iemand die niet direct aan de school verbonden is, dan kun u het beste direct contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD. De school heeft hiervoor een contract afgesloten met de GGD. Deze externe vertrouwenspersoon heeft namelijk niet de verplichting de kwestie te melden bij het bestuur en hoeft ook geen aangifte te doen bij justitie. Hij/zij zal samen met u bekijken wat er aan de hand is en welke stappen gezet kunnen worden. Hij/zij zal met u ook de mogelijke consequenties van de vervolgstappen bespreken en indien nodig u ondersteunen bij te nemen stappen. U kunt hiervoor een centraal meldpunt bellen in Breda.

U wordt teruggebeld door een van de medewerkers van de GGD. Dit is altijd een arts, verpleegkundige of een gedragswetenschapper die deskundig is op dit gebied.

Om deze onderwerpen bespreekbaar te maken bij de leerlingen hebben wij dvd's voor de onder-, midden- en bovenbouw. Het doel is de leerlingen mondiger te maken en zo de kans te vergroten uit ongewenste situaties te geraken.

 

Externe vertrouwenspersonen 

Arts van de GGD
(seksuele intimidatie en geweld)
GGD Stadsgewest Breda
Afd. Jeugdgezondheidszorg     
Tel. 076-5282241    

Bert van de Bandt
(klachten van algemene aard)
Oudendijk 63
4285 WJ Woudrichem                          
Tel. 0183-302483

Hieronder volgen twee stroomschema's die in het geval van een klacht gevolgd kunnen worden. Uiteraard kunnen de ouders/verzorgers ook een eigen route bepalen.

Klachten ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie en geweld

Stappenplan

Lees verder >>

Klachten van algemene aard

Stappenplan

Lees verder >>