CITO groep 8

Nadat het schooladvies gegeven is, maken ouders samen met hun kind een keuze voor de VO-school. Inschrijving vindt plaats via de school. Ouders leveren de ingevulde inschrijfformulieren in, voorzien van vereiste bijlagen, en de school verstuurt alle inschrijvingen gelijktijdig. De basisschool waar het kind vandaan komt, geeft in het onderwijskundig rapport een zo goed mogelijk beeld van het kind op zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele vlak.

Om een zo goed mogelijke keuze te maken staan de ouders een aantal hulpmiddelen ter beschikking zoals:

• De eigen kennis van en inzicht in hun eigen kind.

• De kennis en inzicht van de school.

• Onafhankelijke toetsen.

• Eindtoets (afgenomen op school op kosten van de school).

• Andere toetsen (meestal op initiatief van ouders, kosten voor de ouders).

Sinds afgelopen schooljaar is de overgangsprocedure van de basisschool naar de middelbare school veranderd. Werd de Eindtoets vroeger in februari afgenomen, nu verschuift de eindtoets naar een moment later in het jaar. Voor de afname van de toets is het schooladvies voor het vervolgonderwijs al bekend en zijn de leerlingen ingeschreven op hun toekomstige VO-school.

Bij het advies dat de school met betrekking tot de keuze voor het VO verleent, proberen wij zoveel mogelijk facetten van de leerling die van belang zijn voor het goed kunnen doorlopen van het VO, mee te nemen.

De Eindtoets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen, maar kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan kan dit advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld.

Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 is er in december en februari de mogelijkheid om de schoolkeuze te bespreken. Na de uitslag van de Eindtoets zal er alleen nog een gesprek plaatsvinden, wanneer de resultaten daartoe aanleiding geven.

Data en uitslag Eindtoets

De eindtoets (IEP) zal waarschijnlijk op woensdag 18 en donderdag 19 april worden afgenomen. De uitslag van de eindtoets kan direct na de meivakantie verwacht worden. De verwachting is dat dit voldoende tijd geeft om ook leerlingen met een bijgesteld schooladvies op een passende middelbare school te plaatsen.

De scholen voor vervolgonderwijs organiseren in januari en februari hun open dagen en informatieavonden. Om een beeld van een school te krijgen is het nuttig één of meer van deze bijeenkomsten te bezoeken. Mocht u behoefte hebben om een apart gesprek te hebben op de toekomstige school van uw kind, dan is dat normaal gesproken mogelijk, nadat eerst een afspraak met de betreffende school is gemaakt

Ook zal in de loop van het jaar de nodige informatie worden meegegeven, waardoor het mogelijk wordt een beeld van het voortgezet onderwijs te krijgen.

Mochten er vragen zijn m.b.t. het VO, dan kunt u hiervoor terecht op school.