Raad van Toezicht

Ook Basisschool Oudendijk heeft in het kader van de wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ actief gewerkt aan de oprichting van de Raad van Toezicht. Uitgangspunt was een Profielschets Toezichthouders die door de VBS is aangereikt. Het bestuur van de school heeft gekozen voor een constructie waarin de Raad van Toezicht fungeert als een zelfstandig orgaan naast bestuur en directeur. Het bestuur bestuurt en is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het gevoerde beleid. De RvT houdt toezicht, geeft geen bindende instructies, maar kan gevraagd en ongevraagd adviseren. Bestuursbesluiten kunnen niet ongedaan worden gemaakt door de RvT, maar de raad heeft de bevoegdheid bij ernstig disfunctioneren individuele bestuursleden en/of het voltallige bestuur te ontslaan. De MR heeft het recht op een bindende voordracht van 1 lid.

Het bestuur heeft gekozen voor een RvT met 3 leden waarvan het profiel overeenkomt met de opgestelde profielschets van de RvT. Deze leden zijn bekend met en betrokken bij de school en de omgeving ervan. Bij het samenstellen van de eerst leden van de RvT zijn bestuur en MR betrokken. De RvT heeft een reglement opgesteld, waarin de werkwijze, evenals aanstellings- en aftredingsprocedures zijn verwoord. Dit reglement is getoetst door een notaris en de statuten van de school zijn hierop aangepast. De RvT functioneert sinds 2011 en komt een aantal keren per jaar bijeen om het gevoerde beleid te bespreken en te evalueren. Minimaal twee keer per jaar is er een vergadering met het bestuur. De RvT wordt betrokken bij het (financiële) beleid van de school, krijgt alle bestuursstukken en wordt geïnformeerd en geconsulteerd als er belangrijke zaken spelen.

De RvT legt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoording af over het goed uitvoeren van de toezichthoudende rol.

 

Samenstelling Raad van Toezicht

 

Voorzitter

Dhr. J. Kolff (Jan)

Secretaris

Dhr. J. Bel (Jan)

Algemeen lid

Dhr. M. Romijn (Marc)

 

De huidige leden van de RvT hebben in het verleden kinderen op Basisschool Oudendijk gehad en zijn meerdere jaren als bestuurslid op onze school actief geweest.