Visie / Missie

Missie: ’Opmaat voor de toekomst’.

Onze school bereidt leerlingen voor op de samenleving door onderwijs op maat aan te bieden, waarbij de kernvakken hand in hand gaan met de sociaal-emotionele ontwikkeling en de dialoog wordt gezocht tussen onderwijsaanbod en de actualiteiten van de maatschappij.

Onze leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om zich op een prettige en motiverende manier maximaal te ontwikkelen op de gebieden kennis, vaardigheden en competenties.

Visie:

In de snel veranderende samenleving heeft ieder kind recht op een volwaardig onderwijsprogramma dat op het niveau van de leerling aandacht besteed aan zowel kennis, vaardigheden en competenties.

Onze visie sluit aan bij de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden: een totaalpakket dat samen met de zaakvakken in de basis aandacht besteedt aan het verbinden van de kernvakken aan de vaardigheden, die nodig zijn om in de huidige en toekomstige samenleving optimaal te kunnen functioneren.

Identiteit van de school

De neutraal bijzondere basisschool Oudendijk is een kleine informele school waar de leerlingen centraal staan. Iedere leerling is een uniek individu, met zijn eigen manier van ontplooien. Het leerklimaat is prettig, open en gericht op samen leren en leven. Wij streven ernaar om voor elk kind onderwijs op maat te verzorgen.

Lees verder >>

Onderwijs op maat

Wat betekent op maat? Kort gezegd: de maat vinden die bij leerlingen past zodat zij zich op een prettige manier, gemotiveerd, maximaal kunnen ontwikkelen op zowel het cognitieve gebied als op andere terreinen.

Lees verder >>

Overkoepelende thema's en kernpunten

Onze missie en visie komen samen in een model met drie overkoepelende thema’s die de kern van ons onderwijs vormen:

• Gedifferentieerd onderwijs

• Omgevingsgericht onderwijs

• Sociale opbrengsten

Deze thema’s kunnen op verschillende manieren worden ingevuld en door de duidelijke onderlinge verbanden ontstaan effecten die elkaar versterken. Ons onderwijs richt zich niet alleen op het behalen van opbrengsten op de afzonderlijke delen, maar op het integreren van opgedane kennis.

Belangrijke kernpunten zijn:

 • Meervoudige intelligentie
 • Gestructureerde vrijheid
 • Kanjermethode
 • Burgerschap
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Aanbod voor de meer- en hoogebgaafde leerlingen
 • Cultuureducatie 
Lees verder >>

Gestructureerde vrijheid

Onderwijs gebaseerd op vrijheid betekent geen vrijblijvendheid. Gestructureerde vrijheid betekent een keuze voor een afwisseling van werkvormen: momenten van instructie, klassikale uitleg, individuele- en groepsopdrachten, projecten zowel gericht op sociale- als cognitieve vaardigheden. Deze variatie motiveert leerlingen, laat hen meerdere talenten benutten, leert hen zelfstandig werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk.

Lees verder >>

Omgaan met elkaar

Oudendijk hecht zeer aan sociale vaardigheden.

Lees verder >>

Cultuureducatie

Onze visie op ontwikkeling gaat er vanuit, dat kinderen de kans moeten krijgen om zich zo breed mogelijk maximaal te ontwikkelen. Dit beperkt zich niet alleen tot het cognitieve vlak, maar strekt zich uit over het hele onderwijs. Wij hechten hierbij, naast sociaal-emotionele ontwikkeling en actief burgerschap en sociale integratie, belang aan cultuureducatie.

Cultuur is de manier waarop wij in een samenleving onze omgeving en ons handelen vormgeven. Cultuur vertelt ons daarom iets over wie wij zijn en over onze plaats in de maatschappij. Cultuureducatie draait dan ook niet enkel om het leren óver, maar ook over het leren dóór cultuur. NBS Oudendijk ziet cultuureducatie niet als een vak op zich, maar als een onderdeel van het dagelijkse onderwijs waardoor leerlingen hun creatieve denkvermogen ontwikkelen. Met dit creatieve denkvermogen geven we leerlingen bagage mee om op te groeien tot creatieve volwassenen die in staat zijn divergent te denken, een belangrijke competentie waar het huidige tijdsbeeld om vraagt.

 

Lees verder >>

Aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen

Onderwijs op maat betekent de maat vinden die bij leerlingen past, zodat zij zich op een prettige manier, gemotiveerd, maximaal kunnen ontwikkelen op zowel het cognitief gebied als op andere terreinen. Dit geldt zowel voor kinderen waarvoor het reguliere aanbod moeilijk is als voor degene die in dat aanbod juist te weinig uitdaging vinden.

Voor de groepen 3 t/m 8 is er een speciaal programma voor deze leerlingen, de Maatklas, waarmee ze samen met een leerkracht een dagdeel per week werken aan een verdiepend programma waarbij de ontwikkeling van het ‘leren denken’, het ‘leren leren’ en het ‘leren (voor het) leven’ centraal staan.

Voor de groepen 1 en 2 worden er gedurende enkele momenten in de week uitdagender werkjes en spelvormen aangeboden, waardoor er ook voor hen een passend aanbod is.

Uitgangspunt van ons beleid is dat meer- en hoogbegaafde kinderen zoveel mogelijk in een gewone schoolcontext met andere kinderen worden uitgedaagd.

 


Meervoudige Intelligentie

Leerlingen beschikken over vele talenten. De één is goed in muziek en taal, de ander in rekenen of handig met zijn handen. Intelligentie wordt door de meeste van ons gezien als "het beschikken over- en kunnen gebruiken van kennis".

Begin jaren tachtig introduceerde de Amerikaanse wetenschapper Howard Gardner zijn theorie van meervoudige intelligentie. Hij stelt dat ieder van ons beschikt over ten minste acht intelligenties of talenten en dat het onderwijs daarvan gebruik zou moeten maken.

Deze acht zijn:

 1. verbaal linguïstisch: taal, poëzie, spelling, lezen, verhalen
 2. logisch-mathematisch: logisch denken, cijfers, experimenteren
 3. visueel-ruimtelijk: tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven
 4. muziekaal-ritmisch: muziek luisteren, maken, componeren, herkennen
 5. lichamelijk-kinesthetisch: lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans
 6. naturalistisch: dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen
 7. interpersoonlijk: zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven
 8. intrapersoonlijk: eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën

Door rekening te houden met deze intelligenties, houd je rekening met de verschillende manieren van leren en zal het rendement van het onderwijs hoger zijn en het plezier in het leren bij leerlingen en onderwijzers groter. Leerlingen voelen zich meer gewaardeerd omdat zij niet alleen afgerekend worden op datgene waar ze niet sterk in zijn, maar juist gewaardeerd worden om datgene wat zij goed kunnen. Dat heeft in veel gevallen tot gevolg dat leerlingen meer gemotiveerd zijn om ook zaken waar zij moeite mee hebben aan te pakken.

 

Wij houden bij het invullen van de lessen zoveel mogelijk rekening met de verscheidenheid aan intelligenties en bieden onderwijs waarbij leerlingen hun verschillende talenten kunnen benutten. Kort gezegd kiest Oudendijk niet alleen voor hoofd maar ook voor handen en hart.


Burgerschap

In de wettelijke regeling ‘Bevordering actief burgerschap en sociale integratie’ wordt burgerschap omschreven als ‘de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren’.

Binnen ons programma voor cultuureducatie zien wij veel raakvakken met deze omschrijving. Daarnaast koppelen wij waar mogelijk de leerstof van de zaakvakken aan actualiteiten. Ook het gebruik van de Kanjermethode sluit aan bij de ontwikkeling van burgerschap.

De leerlijn krijgt verder vorm met activiteiten als : Kinder Meedenk Raad, Kindergemeenteraad, tv-weekjournaal, nieuws in de klas en goede doelen projecten.

 


21e eeuwse vaardigheden

In de toekomstige maatschappij zullen kinderen naast kennis, moeten beschikken over vaardigheden om optimaal te kunnen functioneren. Enkele van deze vaardigheden zijn: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. Deze vaardigheden worden verboden aan de kern- en zaakvakken en nemen een belangrijke plek in, in onze doorlopende leerlijn “Cultuur”.


Randvoorwaarden

Het spreekt voor zich dat de juiste middelen ingezet (en geborgd in de meerjarenbegroting) moeten worden om onze missie te kunnen realiseren.

Lees verder >>