Medezeggenschapsraad

De basisschool Oudendijk is een relatief kleine school. Dat betekent dat niet alleen de kinderen maar ook veel ouders elkaar kennen en vaak op de een of andere manier een bijdrage leveren aan het ' draaiend houden' van de school. Een van de zaken die, bij wet verplicht, geregeld moet worden is de Medezeggenschap op Scholen.De MR van de school zorgt daarvoor.

De MR bestaat uit vier personen.De oudergeleding in de MR betreft twee personen, gekozen door en uit de ouders van de leerlingen. De personeelsgeleding wordt gevormd door twee leden van het team. De directeur is als vijfde adviserend lid toegevoegd en als zodanig, indien nodig, aanwezig op de vergaderingen. Tevens treedt hij op als intermediair tussen bestuur en MR.

De MR is als volgt samengesteld: 

 • Vertegenwoordigers van de ouders:
   Merel Ribbius(voorzitter)
   Arnout Dekker
 • Vertegenwoordigers van het personeel:
   Maria Buijk
   Annelies Booij
 • Adviserende stem:
   Carien van Till (directeur basisschool Oudendijk)

De leden hebben voor een periode van twee jaar zitting in de medezeggenschapsraad. Jaarlijks treedt de helft van het aantal leden af volgens een door de medezeggenschapsraad op te maken rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar. Op de Algemene Ouderavond legt de MR verantwoording af voor het gevoerde beleid en worden er in voorkomend geval verkiezingen gehouden.

Lees verder >>