Bestuur

Een neutraal bijzondere school wil zeggen dat de school een neutrale beheersvorm kent. De school heeft een eigen bestuur, waarin leden van de vereniging zitting kunnen hebben. Het bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering. De zittingsduur is 3 jaar en de bestuursleden kunnen tweemaal voor een volgende periode worden herkozen. Het bestuur draagt namens de vereniging de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de school functioneert. Zij benoemt, ontslaat en beoordeelt personeel, beheert het gebouw en de financiën.

De directeur is als personeelslid bij de bestuursvergaderingen aanwezig en heeft daarin een adviserende stem. De leerkrachten hebben te allen tijde een adviserende stem naar het bestuur. Ouders kunnen via MR, de vereniging en het bestuur hun visie inbrengen in bestuurlijke zaken, zoals de organisatie van de school en de financiën. Ook over onderwijsinhoudelijke zaken kunnen zij via bovengenoemde kanalen meepraten en -denken.

Het bestuur belegt één maal per jaar een Algemene Ledenvergadering en legt dan verantwoording af voor het gevoerde beleid en het beheer van de financiën. Voorafgaande aan deze vergadering ontvangen de leden een schriftelijke uitnodiging. 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Lisette Colijn (voorzitter)
  • Mirjam Wintermans (secretaris)
  • Johan van der Stelt (penningmeester)
  • Gerben Jan Kuiper (bestuurslid)
  • Margreeth de Gier (bestuurslid)

U kunt het bestuur via school bereiken en via e-mail: bestuur@bsoudendijk.nl 
of klik hier