Organisatie

De grondslag van de school ligt vast in de statuten van de schoolvereniging. De officiële naam luidt: Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van een Neutraal Bijzondere Basisschool te Oudendijk. De vereniging heeft tot taak de school in stand te houden.

De leden bestaan uit ouders en niet ouders. Het lidmaatschap van de vereniging is wenselijk voor minimaal één ouder per gezin. Alleen de leden hebben stemrecht tijdens ledenvergaderingen. Ouders die nog geen lid zijn, kunnen zich opgeven via het inschrijfformulier op deze website. Daarnaast is het mogelijk zich als donateur aan te melden. Ook na vertrek van het kind naar het vervolgonderwijs blijven veel ouders lid van de vereniging. Het lidmaatschap moet schriftelijk worden beëindigd.

Minimaal éénmaal per jaar worden alle leden uitgenodigd op een Algemene Ledenvergadering. Op deze avond legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid. Tevens treedt een deel van het bestuur af en worden nieuwe bestuursleden gekozen of herkozen. 

De contributie bedraagt € 5,00 per jaar. Voor de verschuldigde bedragen ontvangen de leden in de eerste helft van het schooljaar een acceptgirokaart.
U kunt hier lid worden via een online formulier.

Of hier een formulier downloaden om te printen en op school in te leveren