Schoolverzuim en extra vrije dagen

Bij afwezigheid in geval van ziekte of in verband met een bezoek aan dokter, tandarts of andere hulpverleners verzoeken wij u ons tijdig in te lichten. Graag even voor schooltijd bellen (0183 - 303 349). Door de gemeente is gestreefd naar een eensluidend schoolverzuimbeleid.

Verzoek om extra vrije dagen

De directeur is bevoegd op verzoek van de ouders ieder kind extra verlofdagen toe te kennen tot een maximum van 10 dagen per jaar. Deze vrije dagen dienen niet als extra vakantie of voor dagjes uit, maar worden uitsluitend toegekend in geval van bijzondere familieomstandigheden, die verlof buiten de schoolvakanties noodzakelijk maken. Het verzoek dient vooraf bij de directeur ingediend te worden.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Voor ouders die uit hoofde van hun beroep niet minstens eenmaal tijdens een van de reguliere schoolvakanties samen met het gezin op vakantie kunnen, is een speciale regeling. Deze ligt ter inzage op school.

Voor een verlofperiode langer dan 10 dagen dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de ambtenaar voor de leerplichtwet, gemeentehuis te Woudrichem.