Overblijven


Basisschool Oudendijk heeft ervoor gekozen om het overblijven zelf te organiseren. Op die manier houden we de kosten beperkt. Onder begeleiding van de coördinator overblijf zijn vier personen verantwoordelijk voor de totale organisatie ervan. Dit kunnen ouders zijn, maar ook vrijwilligers van buiten de school. Alle overblijfkrachten ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. De school voldoet aan alle wettelijke verplichtingen rond scholing van overblijfkrachten.

 

Coördinator (gecertificeerd)

Mevr. S. van Alten (Sjanie)

Overblijfkracht

Mevr. T. Molhoek-Walraven (Tineke)

Overblijfkracht 

Mevr. A. Jansen (Anja)

Overblijfkracht

Mevr. J. Schampers (Judith)

Overblijfkracht

Mevr. E. den Toom (Elly)

 

De spelregels m.b.t. de overblijf hangen in de school. Het is niet toegestaan snoep of chocolade mee te geven in de broodtrommels van de kinderen. Dit schooljaar willen wij in het kader van het EU-Schoolfruitproject samen met u en de kinderen toewerken naar een situatie waarin de kinderen als tussendoortje in ieder geval altijd groente of fruit mee nemen.

 

Wanneer uw kind overblijft op school zijn hier kosten aan verbonden. Deze moeten vooruit betaald worden. Dit kan door middel van een eenmalige betaling voor het hele jaar voor de dagen dat uw kind overblijft. Het overblijven kost € 1,25 per kind per keer. Er is geen maximumprijs per gezin. 

Wanneer uw kind in groep 1 t/m 4 zit en de hele week, dus 3 keer, overblijft bedraagt het totaalbedrag € 150,00 Zit Uw kind in groep 5 t/m 8 en het blijft de hele week over, dus 4 keer, dan zijn de kosten € 200,- per jaar.
U kunt deze bedragen overmaken op rekeningnummer NL97RABO0118930494 ten name van Basisschool Oudendijk onder vermelding van Overblijven én de volledige naam van uw kind / kinderen.

Leerlingen die incidenteel overblijven, kunnen een kaart kopen waarmee ze 10 overblijven.

 

Mocht u met betrekking tot het overblijven vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de overblijfcoördinator, Sjanie van Alten.

 

Ook biedt de school de mogelijkheid uw kind uit op te vangen van 11.30 - 12.00 uur. Wij verzoeken u vriendelijk, zich bij het ophalen van uw kind, aan deze tijden te houden. Dit om onnodig onrust in de school te voorkomen. Kinderen die niet overblijven, mogen vanaf 12.45 uur op het schoolplein. Kinderen die normaal gesproken overblijven, maar tussen de middag bij een vriendje of vriendinnetje willen gaan eten, krijgen van school hiervoor alleen toestemming wanneer dit gemeld is door een ouder van betreffend kind.