Lezen

Technisch lezen.

Wij werken vanaf dit schooljaar met de methode Lijn3. Er is een klassikale instructie, waarna kinderen op hun eigen niveau gaan lezen en er wordt gelezen en gewerkt in thema's.

Met behulp van leesouders wordt een aantal keren per week in kleine groepjes geoefend tot de leerling het niveau bereikt heeft waarop deze oefeningen zelfstandig gedaan kunnen worden. Daar waar nodig wordt – evenals bij de andere vakken – extra remedial teaching (RT) ingezet.

Naast het oefenen van de leesvaardigheid, krijgen de leerlingen ook de ruimte om het lezen als prettige vrijetijdsinvulling te leren kennen, omdat het een vast onderdeel is van het lesprogramma. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de schoolbibliotheek en het staat ook als vast onderdeel op het lesrooster. Daarnaast doet de school mee aan het leesbevorderingsproject van de bibliotheek, de Rode Draad. Ook wordt in het kader van de Kinderboekenweek de nodige aandacht besteed aan het plezier van lezen.

 

Sinds afgelopen schooljaar nemen wij deel aan ‘Lezen is leuk’.

 

Begrijpend lezen.

In het kader van de vervanging van methodes, is het afgelopen schooljaar een nieuwe methode voor begrijpend lezen aangeschaft: "Lezen in Beeld". In deze methode zijn een aantal punten belangrijk:

  • leren de leerlingen strategieën om een tekst te kunnen begrijpen
  • grote variatie in soorten teksten
  • actualiteit van de teksten
  • mogelijkheden van zelfstandig verwerken van de leerstof
  • goede toetsingsmogelijkheden
  • motiverend aanbod