Expressievakken en cultuureducatie

Onze visie op ontwikkeling gaat er vanuit dat kinderen de kans moeten krijgen om zich zo breed mogelijk maximaal te ontwikkelen. Dit beperkt zich niet alleen tot het cognitieve vlak, maar strekt zich uit over het hele onderwijs. Wij hechten hierbij, naast sociaal-emotionele ontwikkeling en actief burgerschap en sociale integratie, belang aan cultuureducatie.

Cultuur is de manier waarop wij in een samenleving onze omgeving en ons handelen vormgeven. Cultuur vertelt ons daarom iets over wie wij zijn en over onze plaats in de maatschappij. Cultuureducatie draait dan ook niet enkel om het leren óver, maar ook over het leren dóór cultuur. NBS Oudendijk ziet cultuureducatie niet als een vak op zich, maar als een onderdeel van het dagelijkse onderwijs waardoor leerlingen hun creatieve denkvermogen ontwikkelen. Met dit creatieve denkvermogen geven we leerlingen bagage mee om op te groeien tot creatieve volwassenen die in staat zijn divergent te denken, en dat is waar het huidige tijdsbeeld om vraagt. 

Binnen ons onderwijs hanteren wij het uitgangspunt dat ieder kind uniek is en zich vanuit eigen talenten ontwikkelt. In ons onderwijs spreken wij de leerling op deze talenten aan, zodat zij vol zelfvertrouwen de wereld om zich heen kunnen ontdekken. Bovendien vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zichzelf leren kennen, en leren hun talenten te ontwikkelen en toe te passen. Daarom koppelen wij cultuureducatie aan de meervoudige intelligentie (MI). Door de leerstof van met name de zaakvakken op verschillende manieren aan te bieden kan iedere leerling zich deze op zijn of haar manier eigen maken. Bovendien kunnen onze leerkrachten door deze aanpak verschillende leerstijlen aan de leerling meegeven.

 

Cultuureducatie plaatst het onderwijs in een betekenisvolle context. Alle kennis en vaardigheden die wij ons leven lang opdoen slaan wij op in onze geheugenbibliotheek. Cultuureducatie doet een beroep op dit geheugen, omdat het de leerling aanzet tot een reflectie op zijn omgeving en de wereld. Bovendien stimuleert cultuureducatie door het prikkelen van nieuwsgierigheid de leerling om de inhoud van zijn geheugen uit te breiden. Met het doorlopen van dit creatieve proces verrijkt de leerling zijn blik op de wereld, vergroot hij zijn cultureel bewustzijn en ontwikkelt hij vaardigheden die hem voorbereiden op de samenleving. Aansluitend op de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden streven wij met ons cultuuronderwijs de creatieve en probleemoplossende vaardigheden, het kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden na.

Onze school heeft gecertificeerde cultuurcoördinatoren, die de richtlijnen uitzetten voor het cultuuraanbod in ons onderwijsprogramma. Alle disciplines komen daarbij aan bod. In ons onderwijs zoeken we naar een goede mix van het bekijken/beluisteren/beleven, het reflecteren/analyseren van het creëren van kunst en cultuur. Binnen de klas putten onze leerkrachten uit de methode Moet je doen en diverse andere (digitale) handreikingen. Daarbij is tevens aandacht voor techniek. Bovendien slaan onze cultuurcoördinatoren de brug naar de omgeving door het gesprek aan te gaan met aanbieders die ons aanbod kunnen verrijken. Dit bevordert de betrokkenheid van de school en de leerling bij de samenleving en draagt bij aan burgerschap. Vast onderdeel van ons programma is het bezoeken van het Visserijmuseum en de Stadsgidsen in de vesting van Woudrichem. Daarnaast mogen wij jaarlijks diverse muziekdocenten in de school verwelkomen. Overige activiteiten worden jaarlijks afgestemd op basis van de geplande thema’s en leerstof.

 

Onze school maakt onderdeel uit van het lokale netwerk, dat wordt gecoördineerd door de Bibliotheek CultuurPuntAltena. Binnen dit netwerk heeft onze school in de periode 2013 - 2016 deelgenomen aan het overheidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit, waardoor een doorlopende leerlijn is ontwikkeld die ruimte biedt aan onze bestaande activiteiten en ambities.

Momenteel werken wij binnen een netwerk dat West-Nederland bestrijkt met een aantal basisscholen samen in de regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. Deze regeling stelt subsidie beschikbaar om de visie van de school op cultuuronderwijs op het niveau van het bestuur, het team en de leerling te verankeren.